Adatkezelési tájékoztató

Webáruházunknál (https://derekzoldseges.hu) minden egyes nap azon dolgozunk, hogy a Vásárlóink elégedettek legyenek az általunk nyújtott szolgáltatásokkal. A Vásárlók által megadott személyes adatok kezelése nélkülözhetetlen része a munkáknak, illetve ezzel párhuzamosan elengedhetetlen azok védelme. Így szeretnénk tájékoztatni arról, hogy a személyes adatai nálunk biztonságban vannak, illetve átlátható képet biztosítani arról, hogy miként kezeljük a személyes adatait abból a célból, hogy még jobb vásárlói élményt nyújthassunk Vásárlóink részére.

Gellén Enikő E.V. (székhelye: MAGYARORSZÁG, Derecske, Semmelweis u. 5., Adószáma: 55726618-1-29, Nyilvántartási száma: 9862/2020), mint adatkezelő (a továbbiakban: Webáruház) magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Továbbá az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Info tv.) szerint tájékoztatja az Online áruházának (a továbbiakban: Webáruház) látogatóit és vásárlóit, mint érintetteket (a továbbiakban: Vásárlók) a személyes adataik kezeléséről illetve azoknak a felhasználásáról (a továbbiakban együttesen: Adatkezelés) az alábbiak szerint. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és hatályos nemzeti jogszabályokban, valamint az Európai Unió jogi aktusában meghatározott elvárásoknak.

Gellén Enikő E.V., elkészítette az Adatkezelési szabályzatát illetve tájékoztatóját a Vásárlói részére, melyben pontos információt nyújt a személyes adatok gyűjtéséről és védelméről.

A Webáruház fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására.

Az Adatkezeléssel kapcsolatos információk folyamatos közzététele a https://derekzoldseges.hu/adatkezelesi-tajekoztato/ weboldalon történik.

Természetesen az esetleges változásokról kellő időben értesíti vásárló közönségét.

Amennyiben kérdése lenne jelen közleményünkhöz kapcsolódóan, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot és kollégáink megválaszolják kérdéseit és észrevételeit. Amennyiben megkeresné Társaságunkat, derekzoldseges@gmail.com elérhetőségen léphet kapcsolatba az adatkezelővel.

Ez a szabályzat csak abban az esetben vonatkozik önre, ha igénybe veszi szolgáltatásunkat a Webáruházban, vagyis a Webáruházban történő vásárlás esetén.

Ez a Szabályzat abban az esetben is alkalmazandó, ha Ön kapcsolatba lép velünk, vagy mi felvesszük Önnel a kapcsolatot a Szolgáltatásainkkal kapcsolatban.

Az Ön személyes adatait az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelete (EU 2016/679, a továbbiakban: GDPR) és az azt implementáló vagy kiegészítő egyéb, alkalmazandó adatvédelmi jogszabályok szerint kezeljük.

1. Bevezetés

Gellén Enikő E.V. elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja a Vásárlók információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását, valamint az információ szabadsághoz és biztonsághoz való jogát, melyeket az adatvédelem általános alapelveit és a vonatkozó jogszabályi előírásokat megtartva juttat érvényre, az Adatkezelést pedig a jelen Adatkezelési Tájékoztatóban és a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően végzi. A Webáruház a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan technikai, biztonsági és szervezési intézkedést, mely vásárló közönségének személyes adatainak biztonságát garantálja.

A Webáruház által végzett adatkezelést a következő leírás foglalja magába:

 • az adatok gyűjtését,
 • felvételét,
 • rögzítését,
 • rendszerezését,
 • tárolását,
 • felhasználását,
 • lekérdezését a jelen Adatkezelési Tájékoztatóban megfogalmazott célok érdekében.

A Webáruház által végzett Adatkezelés alapvetően a Vásárlók szabad akaratából való hozzájárulásán alapul. Másfelől előfordulnak olyan – a jelen Adatkezelési Tájékoztatóban is hivatkozott – esetek, amikor az Adatkezelést jogszabály írja elő vagy teszi lehetővé, azaz törvényi felhatalmazáson alapulnak. Az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetében a Vásárlók ezt a hozzájárulásukat az adatkezelési időszak bármely szakaszában visszavonhatják. Bizonyos esetekben a Vásárlók által megadott személyes adatok egy részének tárolását, kezelését és továbbítását külön jogszabályok teszik kötelezővé, melyről minden esetben értesítést küldünk vásárló közönségünk részére.

Felhívjuk az adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem a saját személyes adataikat közlik a Webáruházban, jelen esetben szükséges az adatközlőnek a vásárlók hozzájárulásának beszerzése, adatainak felhasználására.

Adatvédelmi politikánk megfelel az alkalmazandó hatályos jogszabályoknak.

Az Adatkezelés alapelvei és adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályok a következőek:

 • 1997. évi CLV. törvény fogyasztóvédelemről (Fogyv tv.);
 • 1998. évi VI. törvény az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozásáról2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.);
 • 2001. évi CVIII. törvény – elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker tv.);
 • 2003. évi C. törvény – elektronikus hírközlésről (Ehtv);
 • 2008. évi XLVIII. törvény gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grtv.);
 • 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információ-szabadságról (Infotv.);
 • 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);
 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR);

A Vásárlók az Adatkezeléssel kapcsolatos kérdéseikkel fordulhatnak Gellén Enikő-höz, illetve az Adatkezeléssel kapcsolatosan további tájékoztatást kérhetnek a következő elérhetőségen:

 • Gellén Enikő E.V.
 • postacím: Derecske, Semmelweis u. 5.
 • telefon: +36 30 258 40 68
 • e-mail: derekzoldseges@gmail.com 

2. Az Adatkezelés célja és módja:

2.1 Az Adatkezelésről nyilvántartást a NAIH az Info tv. 65.§ (3) nem vezet.

2.2 Az Adatkezelés elsődleges célja: a Webáruházban elérhető szolgáltatások igénybevétele, megfelelő szolgáltatás nyújtása és igénybevétele, így különösen a direktmarketing, és hírlevél célú megkeresésekre történő feliratkozás.

2.3. Az Adatkezelés során kezelt adatok (a továbbiakban: Adatok) köre: Teljes név (vezetéknév, keresztnév), E-mail cím, Lakcím és Telefonszám.

3. A direktmarketing, és hírlevél célú adatkezelés

Abban az esetben, ha a Vásárló a https://derekzoldseges.hu/ weboldalon, a regisztráció során tett egyértelmű nyilatkozata lévén hiánytalan hozzájárulási szándéka jelölésével kifejezett hozzájárulását adja, úgy a 2.3. pont szerint kezelt személyes adatai marketing célokra is felhasználásra kerülnek és az Adatkezelés direktmarketing és/vagy hírlevél küldés céljából is történik az alábbiak szerint.

3.2 Az Adatkezelés másodlagos célja: a Webáruház vásárlóival való kapcsolattartás, a Webáruházban kínált termékekről, szolgáltatásokról, tájékoztatók és információk küldése, direktmarketing, a Vásárlók közvetlen üzletszerzési célú megkeresése, hírlevél küldése.

3.3 Az Adatkezelés során kezelt Adatok köre: [név, email, telefonszám, számlázási adatok]

3.4 Az Adatkezelés jogalapja: A Webáruház felhívja Vásárlói figyelmét a következőkre, hogy az adatszolgáltatásuk teljes körűen önkéntes és az Adatkezelés jogalapja az általuk a Regisztráció során a hozzájárulási szándék egyértelmű jelölésével kifejezett hozzájárulás, ezen túlmenően pedig az Eker tv. 13/A. § – a, valamint a Gr. tv. 6. § -a.

A Vásárló saját, önkéntes elhatározása szerint, jelölésével a Gr. tv. 6. § alapján kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Webáruház a személyes adatait a jelen Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltak szerint kezelje. Illetve ezen hozzájárulás alapján a Vásárló számára közvetlen üzletszerzés útján reklám,- illetve más egyéb küldeményeket, a derekzoldseges.hu Webáruházban megtalálható árucikkekről és szolgáltatásokról szóló tájékoztatókat és ajánlatokat indítson, valamint hírleveleket továbbítson.

A Vásárlónak a választása során lehetősége van arra, hogy a hozzájárulását a fenti adatkezelési célok, azaz a direktmarketing és a hírlevél küldés tekintetében együttesen vagy külön-külön adja meg, illetőleg azt visszavonja.

3.5 Az Adatok forrása:

Az Adatkezeléssel érintett személyes adatokat a Vásárlók önkéntesen bocsátják a Webáruház rendelkezésére a Regisztráció során.

3.6 Az Adatkezelés időtartama:

A Vásárlók tudomásul veszik, és egyidejűleg elfogadják, hogy a regisztrációjuk során megadott személyes adataikat, valamint az Adatkezeléssel érintett adatokat határozatlan ideig, de legkésőbb a hozzájárulásuk visszavonásáig a Webáruház kezeli.

Az Adatkezelési Tájékoztató jelen esetben a 3. pontjában meghatározott Adatkezeléshez, azaz a direktmarketinghez és a hírlevél küldéshez adott hozzájárulását a Vásárló bármikor ingyenesen és indokolás nélkül együttesen vagy külön – külön is visszavonhatja, illetve lemondhatja.

Jelen hozzájárulás visszavonását, illetve a lemondását a címzett reklámküldeménynek nem minősülő reklámok és/vagy akciókat nem érinti. A Webáruház ezen hozzájárulások visszavonásának illetve lemondásoknak a rögzítését – technikai okokra hivatkozva – 30 (harminc) napos átfutási idővel tudja vállalni és elvégezni, azaz a Webáruház Adatkezelése a Vásárló hozzájárulásának visszavonását, illetve a lemondást tartalmazó nyilatkozatának a Webáruházzal való közlését követő legkésőbb 30. (harmincadik) napon szűnik meg.

3.7 Adatfeldolgozók:

A Webáruház az Adatkezelés során az alább felsorolt, Adatfeldolgozókat veszi igénybe:

3.7.1.

 • neve:Gellén Enikő E. V.
 • címe: Derecske, Semmelweis u. 5.
 • adatkezeléssel összefüggő tevékenysége: adatbázis karbantartás, marketing célú adatbázis feldolgozás.

3.7.2.

 • neve:Tárhelypark Kft.
 • Székhelye:1122 Budapest, Gaál József út 24.
 • adatkezeléssel összefüggő tevékenysége: tárhely szolgáltatás, adatbázis feldolgozás.

3.7.3.

 • neve: Blaskó Margó ev.
 • címe: 4029, Debrecen, Boka K. u. 11. 2/16.
 • adatkezeléssel összefüggő tevékenysége: weboldal technikai karbantartó

A Webáruház az Adatfeldolgozók körét szűkítheti, és egyúttal bővítheti is, azzal, hogy a mindenkori Adatfeldolgozókról a jelen Adatkezelési Tájékoztató optimális módosításával és az Adatfeldolgozók Adatvédelmi Nyilvántartásba történő bejelentésével tájékoztatja a vásárló közönségét.

A személyes adatok mindenkori adatfeldolgozók részére való átadásához a Vásárlók az adatközléssel hozzájárulásukat adják.

4. A https://derekzoldseges.hu/ weboldal látogatói adatainak kezelése

A weboldalra látogatóknak nem szükséges személyes adataik megadása. Ugyanakkor a weboldal böngészése során és azzal összefüggésben a weboldal, a Webáruházban elérhető Szolgáltatások javítása érdekében, a visszaélések kiszűrésére és megakadályozására, a látogatottsági adatok mérésére, a felhasználói élmény növelésére, valamint weboldal statisztikai célokból végez adatgyűjtést és adatkezelést, amelyet a weboldal látogatói illetve vásárlói a böngészésük során tudomásul vesznek, és egyidejűleg elfogadnak.

A weboldal böngészése során naplófájlban rögzítésre kerül a látogató illetve vásárló által a böngészés során használt IP cím, a böngészés pontos időpontja, a meglátogatott oldal adatai, valamint a látogató által használt operációs rendszer és böngésző típusadatai. A Webáruház e naplófájlokat 30 napig tárolja, majd ezt követően pedig törli.

Ugyanakkor a Webáruház a fenti adatokat a Regisztráció, illetve a Szolgáltatások igénybevétele során, a Vásárló által megadott személyes adatokkal nem kapcsolja össze és nem próbálja meg a látogató személyének való beazonosítására sem.

A weboldal html kódja a Webáruháztól független szolgáltató szerveréről érkező és külső szerverre mutató hivatkozásokat tartalmazhat. A külső szolgáltató szervere közvetlenül a látogató illetve vásárló által használt számítógéppel kerül összeköttetésben. Felhívjuk a honlapra látogatók illetve vásárlóink figyelmét, hogy ezen hivatkozások szolgáltatói a látogató böngészőjével való közvetlen kommunikáció miatt felhasználói adatokat gyűjthetnek. A Webáruház és a külső szolgáltató szervere közötti kontaktus csak is kizárólag a szolgáltató hivatkozási kódjának beillesztésére terjed ki, a látogatók és vásárlók személyes adatainak átadására és továbbadására nem.

5. Cookie kezelés (html süti) kezelése

A cookie-k (http sütik) működése általában:

A cookie-k (http sütik) kisméretű szöveges fájlok, adatcsomagok, amelyeket a weboldal böngészése során illetve azon keresztül helyezünk el a weboldal látogató számítógépén és ezeket az adatfájlokat a látogatók internetes böngészője lement és tárol a weboldalról letöltve.

Fontos megemlíteni a következő információkat. Az internetes böngészők többsége alapbeállításként elfogadottnak tekinti és engedélyezi a cookie-k elhelyezését és használatát. Ennek ellenére a böngésző optimális beállításaival a cookie-k visszautasíthatóak, működésük korlátozható, illetve letiltható, valamint a látógató számítógépén eltárolt cookie-k törölhetőek. A cookie-k működéséről szóló beállításokról az egyes böngészők szolgáltatói adnak tájékoztatást, illetve a nélkülözhetetlen információk általában mindenki számára olvashatóak a böngészők „súgó” menüpontjában.

5.1.A látogató hozzájárulása a cookie-k használatához:

Fontos tudnivaló az a tény, hogy a web áruház látogatása során a látogató illetve vásárló böngészőjének beállításaiban a cookie-k használata nem került tiltásra, illetve visszautasításra, az egyidejűleg azt jelenti, hogy a látogató a weboldal böngészésével a cookie-k használatát elfogadja és hozzájárulását adja.

5.2 Cookie-k használata és a weboldal működése:

A cookie-k működésének tiltása nem akadálya a weboldal/webáruház látogatásának, vagy az azon való böngészésnek. Ezt leszámítva néhány általunk használt cookie elengedhetetlen feltétele egyes szolgáltatások megfelelő működéséhez, így a cookie-k használatának tiltása vagy visszautasítása, illetve a már eltárolt cookie-k törlése azt eredményezi, illetve eredményezheti, hogy a weboldal nem képes teljes körűen működni, vagy e miatt bizonyos funkciói nem érhetőek el, ezáltal nem használhatóak megfelelően.

5.3 A cookie-k használatával érintettek köre:

A cookie-k használata a weboldal kizárólag azon látogatóit érintik, akik a böngészőjük megfelelő beállításával a cookie-k használatát nem tiltják, azaz hozzájárulásukat adják a működésükhöz.

A cookie-k használatával, illetve azok visszaolvasásával a látogatóknak a weboldalon való böngészésével kapcsolatos adatait és az azokhoz kapcsolódó lényeges információkat kezeljük.

5.4 A cookie-k használatának célja:

A weboldalon azért alkalmazunk cookie-kat, hogy a látogatók számára a böngészési élményt egyszerűsítsük, illetve a felhasználói élményt növelni tudjuk az egyes beállítások és látogatási előzmények rögzítésével. Emellett a cookie-k nagy segítséget jelentenek számunkra a látogatók optimális kiszolgálásában, a látogatásuk biztonságának elősegítésében és szolgáltatásaink korszerűsítésében azáltal, hogy a weboldal használatával kapcsolatos információkat, statisztikákat és más hasznos adatokat is nyújtanak számunkra.

A közelmúltban weboldalról letöltött és elmentett cookie-k visszaolvasása lehetővé teszi számunkra, hogy a látogató böngészését összekapcsoljuk egy korábbi böngészésének adataival. A böngészési előzmények integrálása és a böngészési szokások tanulmányozása segítségünkre szolgál, hogy a látogató anonimitásának megőrzése mellett számára személyre szabott, egyedi felhasználói élményt nyújtsunk, illetve ez által megfelelő reklám és marketing üzeneteket továbbítsunk.

5.5 Az általunk használt cookie-k jellemzői és működése:

A weboldalon használatban lévő egyes cookie-k általában az adott munkamenetben az adatvesztést megakadályozó cookie-k átmeneti élettartamúak, az adott munkamenet lezárásával, azaz a böngészés befejezésével ezen cookie-k törlésre kerülnek

Másfelől a weboldalon megtalálhatóak tartós élettartamú cookie-k is, amelyek hosszabb ideig a látogató számítógépén maradnak. A tartós élettartamú cookie-k központi feladata alapvetően a weboldal ismételt meglátogatásának támogatása és a böngésző bezárásával nem törlődnek automatikusan. Az állandó jellegű cookie-k tárolása határozott időre vonatkozik és ezek általában 7 nap elteltével törlődnek. Ugyanakkor a felhasználó böngésző beállításainak a törlésre irányuló műveletével törölhetőek.

Folytatólag fontos megjegyezni a weboldal látogatása során az általunk használt cookie-kon kívül harmadik személyek (pl: Google) szolgáltatásaihoz kapcsolódóan is keletkezhetnek és használhatunk célzó, úgynevezett third party cookie-kat, amelyek nagyban hozzájárulnak a látogatottsági adatok rögzítéséhez és elemzéséhez, illetve a célzott marketing és reklám üzenetek közvetítésében. Ezekről bővebb információ olvasható a következő linkek bármelyikén: https://www.google.com/policies/technologies/types/ és a https://www.google.com/analytics/learn/privacy.html?hl=hu elérhetőségek alatt.

5.6 A cookie-k használatának tiltása:

Felhívjuk látogatóinak és vásárlóinak szíves figyelmét a következő tudnivalókra, amennyiben a cookie-k használatához nem szeretnének hozzájárulásukat adni, akkor az internetes böngészőjük optimális beállításaival a cookie-k működését utasítsák vissza, illetve használatukat tiltsák le, illetve a már eltárolt cookie-kat töröljék a számítógépükről.

6. Adattovábbítás, az Adatok megismerésére jogosultak köre, az Adatok informatikai védelme

6.1 Adattovábbítás

A Webáruház az általa kezelt személyes adatok adattovábbításra, csak is a jogszabályban meghatározott keretek között és csak is hatósági vagy bírósági megkeresésére vagy ezek, illetve jogszabályi előírás alapján és csak olyan mértékben teljesít, amelyet az adatkérés szükségessé tesz.

6.2 Az Adatok megismerésére jogosultak köre:

A Vásárlók által megadott személyes adatok megismerésére a Webáruház Adatkezelésben és az adatfeldolgozásban részt vevő munkatársak és erre feljogosított munkavállalói jogosultak az Adatkezelésben elvégzett feladatuk, illetve munkakörük által indokolt mértékben és szabályozott kereteken belül.

6.3 Az Adatok védelme

A Webáruház az Adatokat az Adatkezelés során megfelelő technikai (pl: jelszó) és egyéb intézkedésekkel védi a jogtalan felhasználástól. A Webáruház biztosítja az Adatok biztonságát, rendelkezésre állását, bizalmasságát és megvédi a jogosulatlan hozzáféréstől, megváltoztatástól és sérülésektől, nyilvánosságra hozataltól és bármely fajta jogosulatlan felhasználásától.

7. A Vásárlók Adatkezeléssel kapcsolatos jogai és jogorvoslati lehetőségei

A Vásárlók tájékoztatást kérhetnek személyes adataik kezeléséről, valamint kérhetik a kezelt személyes adataik helyesbítését, módosítását, illetve-a kötelező adatkezelések kivételével- törlését, zárolását. A Vásárló élhet tiltakozási jogával az Adatkezelés ellen, valamint bíróság előtt jogorvoslattal élhetnek (az eljárást a lakóhelyük vagy tartózkodási helyük szerinti illetékes törvényszék előtt is beindíthatják). Másfelől a következő elérhetőségekkel rendelkező NAIH eljárását kezdeményezhetik.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

 • Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
 • Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
 • Telefon: +36-1-391-1400
 • Fax: +36-1-391-1410
 • E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
 • Honlap: http://www.naih.hu

7.1 Tájékoztatáshoz való jog

A Webáruház megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy a Vásárlók részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és 14. cikkben említett valamennyi információt és a 15-22. és a 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen elérhető formában és közérthetően megfogalmazva nyújtsa át Vásárló közönsége részére. A tájékoztatást a Webáruház a Vásárló kérelmének benyújtásától számítva legrövidebb időn belül, legfeljebb azonban 25 napon belül írásban adja meg. Jelen tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet Gellén Enikőnél még nem nyújtott be, egyéb esetekben költségtérítést állapíthat meg. A Vásárló tájékoztatását Gellén Enikő E. V.. a jogszabályban előírt esetekben és módon megtagadhatja.

7.2 Helyesbítés joga

A Vásárló kérheti, a Webáruház által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését, ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat a Webáruház rendelkezésére áll. Illetve hiányos adatok kiegészítését.

7.3 Törléshez való jog

A Vásárló az alábbi felsorolt indokok valamelyikének fennállása alapján jogosult arra, hogy kérésére a Webáruház törölje a rá vonatkozó személyes adatokat:

 • A személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 • A Vásárló visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • A Vásárló tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
 • A személyes adatok tévesek vagy hiányosak;
 • A személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 • A személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 • A személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor

Mindezt feltéve, hogy a személyes adatok törlését a törvény nem zárja ki.

Törlés helyett a Webáruház zárolhatja a személyes adatokat, ha ezt a vásárló kéri, vagy abban az esetben, ha a rendelkezésére álló információk alapján valószínűsíthető, hogy az adatok törlése sértené a vásárló jogos érdekeit. Az ilyen módon zárolt személyes adatok csakis addig kezelhetők, ameddig fennáll az az adatkezelési célja, mely a személyes adat törlését kizárta.

Abban az esetben, ha a Webáruház a vásárló kérésére: helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban vagy a vásárló hozzájárulásával elektronikus úton közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának valós, ténybeli és jogi indokait. Továbbá a helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítás bekövetkezéseként a Web áruház tájékoztatja a vásárlót a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulás lehetőségéről és jogairól.

7.4 A vásárló tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,

A Vásárló jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen. Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak

7.5 Bírósághoz fordulás joga

A vásárló a személyes jogainak megsértése folytán bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Jelen per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – a Vásárló döntése alapján – a Vásárló lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

8. Egyéb rendelkezések

A Webáruház fenntartja a jogot, és egyben kötelezettséget, hogy adatvédelmi politikáját a mindenkor hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően egyoldalúan módosíthatja.

A Vásárló által megadott személyes adatok tárolása magyarországi szerverhálózaton történik. Harmadik országban lévő adatkezelő vagy adatfeldolgozó részére az adatok semmilyen esetben nem kerülnek továbbításra.

A weboldal a személyes adatok megadás nélkül teljes körűen látogatható, ámbár szolgáltatás igénybevételéhez szükséges, bizonyos személyes adatok (pl. név, e-mail cím, lakcím, telefonszám) megadása.

A weboldalon való regisztráció során az adatszolgáltatás teljes körűen önkéntes tevékenység, a látogató szabadon rendelkezhet, hogy megadja-e a kért adatokat.

A Webáruház minden előírt lépést megtesz a személyes adatok biztonságának érdekében, védi azokat a jogosulatlan hozzáférés, nyilvánosságra hozatal, törlés, vagy megsemmisülés ellen.

A Webáruház a személyes adatokat nem adja tovább harmadik fél részére, kivételt jelent ez alól a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adtok körét megjelölte- személyes adatok csak annyit és olyan mértékben áll módunkban kiadni, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

Tájékoztatjuk Vásárlóinkat, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt.

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.

2020. december 1.